| رواناب | مهندسي آب | مهندسي رودخانه | سازه هاي آبي | آبياري و زهكشي | منابع آب |

دانلود جزوه مرفولوژي رودخانه ها و مطالعات رودخانه اي - دكتر ياسي

دانلود جزوه مرفولوژي رودخانه ها و مطالعات رودخانه اي – دكتر ياسي

جزوه مرفولوژي رودخانه ها و مطالعات رودخانه اي – دكتر ياسي

مورفولوژی رودخانه یا ریخت‌شناسی رودخانه (به انگلیسی: River morphology) و مترادف آن ژئومورفولوژی رودخانه‌ای ( fluvial geomorphology) علم بررسی رودخانه‌هاست که به تشریح شکل‌های بستر رودخانه‌ها و تغییرات آن در طول زمان می‌پردازد. مورفولوژی یک کانال رودخانه تابعی از فرایندها و شرایط محیطی متعددی است که شامل میزان فرسایش‌پذیری بستر رودخانه و کناره‌های آن و ترکیب مواد سازنده آن (مانند ماسه، رس، سنگ بستر)، پوشش گیاهی و نرخ رشد گیاه، میزان تولید رسوب، اندازه و ترکیب ذرات جابجا شده در کانال رودخانه، مقدار حمل رسوبات در طول کانال و میزان رسوب‌گذاری در دشت سیلابی، کناره‌های رودخانه، پشت موانع و بستر رودخانه و فراسایی یا فروسایی منطقه بر اثر فرونشست یا بالاآمدگی زمین‌ساختی دارد.

عوامل موثر بر مورفولوژي رودخانه:
مورفولوژي آبراهه از قوانين فيزيكي تبعيت مي كند. مورفولوژي الگوي آبراهه مستقيما با هشت متغير اصلي تاثير مي پذيرد كه شامل پهناي آبراهه،عمق،سرعت آب، دبي، شيب آبراهه، مقاومت ذرات بستر،بار رسوبي و اندازه يا بزرگي بار رسوبي است. تغيير در هر يك از اين متغيرها منجر به واكنش رودخانه نسبت به اين تغييرات مي گردد. در اين حالت است كه آبراهه خود را در مقابل اين تغييرات وفق مي دهد و طي اين فرايند، ديگر متغيرها نيز تغيير مي كنند. در نتيجه الگوي آبراهه نيز تغيير مي كندزيرا مورفولوژي آبراهه محصول اين فرايند تعديل كننده است. لذا اين متغيرها بايد به عنوان معياري براي طبقه بندي مورفولوژي رودخانه لحاظ شوند.

مشخصات هندسي رودخانه ها:
براي شناسايي دلايل فرسايش و وضعيت رسوب،بايد رودخانه ها را بشناسيم: رودخانه ها از نظر زمين ريخت شناسي به سه گروه جوان( Young)؛ بالغ( Mature) و پير( Old) تقسيم بندي مي شوند. از نظر شكل مقطع عرضي به رودخانه محدود شده، رودخانه تخت سنگي و رودخانه آبرفتي تقسيم مي شوند و از نظر شكل درپلان،به چندين نوع از جمله شاخواره اي،گوشه راست، موازي، شبكه اي، شعاعي وحلقه اي، مارپيچي، تابيده شده و قيطاني، خاردار و ريشه اي و رودخانه مستقيم تقسيم مي شوند. شكل رودخانه تابعي از جريان آب،كميت و نوع رسوبات حمل شده، پوشش گياهي و ترتيب مواد سازنده ديواره و كف رودخانه است و بنابر هيدروليك رودخانه،جريان آب، تنش برشي بر ديواره رودخانه و كف رودخانه وارد مي كند كه پايداري و يا تغييرپذيري شكل بستر رودها بستگي به مقاومت هر نقطه از پيرامون بستر مقطع جريان، در مقابل تنش برشي وارد از سوي جريان دارد.

 

دانلود جزوه مرفولوژي رودخانه ها و مطالعات رودخانه اي – دكتر ياسياميد به آن دارم كه روزي به دور از بخل و خودخواهي بتوانيم همه دانسته هاي خود را با عموم به اشتراك بگذاريم تا از اين طريق موجب رشد جامعه خود شويم.


One thought on “دانلود جزوه مرفولوژي رودخانه ها و مطالعات رودخانه اي – دكتر ياسي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *