| رواناب | مهندسي آب | مهندسي رودخانه | سازه هاي آبي | آبياري و زهكشي | منابع آب |

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها تاليف مهندس سعيد حبيبي

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها پس تلاش بسيار بالاخره چاپ گرديد و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است.

دوستان بزرگوار مي توانيد با پر كردن فرم زير نسبت به تهيه كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها اقدام نماييد.

جریان زیست محیطی رودخانه ها

 

هديه ما به شما

ارسال رايگان پستي كتاب

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها

  • قیمت: 35,000 تومان
  • 0 تومان
  • 0 تومان

بسته آموزشي محاسبه و  ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها

هديه ما به شما

ارسال رايگان پستي كتاب

فهرست برخي از مطالب كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها به پرح زير است:
فصل اول : كليات و تعاريف جريان زيست محيطي رودخانه ها
۱-۱-مقدمه
۱-۲-جریانهای زیست‌محیطی
۱-۲-۱- تعاریف جریان زیست‌محیطی
۱-۲-۱-۱-جریان حداقل
۱-۲-۱-۲- جریان درون رودخانهای
۱-۲-۱-۳- جریان زیست‌محیطی
۱-۲- ۲- فرضیات مهم مورداستفاده در تعيين جریانهای زیست‌محیطی
۱-۲-۲-۱- مقاومت رودخانهها در برابر آشفتگيهاي كوچك و گذرا
۱-۲-۲-۲- آب اضافي در رودخانهها
۱-۲-۲-۳- به هم خوردن رژيم طبيعي رودخانه براي حفظ تنوع زيستي
۱-۲-۲-۴- قرارگیری جوامع رودخانهاي تحت تأثير فرآيندهاي غیرزنده
۱-۲-۲-۵- حفظ زيستگاه جهت اطمينان از حضور گونهها
۱-۳- اهداف ارزیابی زیست‌محیطی
۱-۴- دستورالعملهای زیست‌محیطی
فصل دوم : طبقه بندي روش هاي ارزيابي جريا هاي زيست محيطي رودخانه ها
۲-۱- طبقهبندی روشهای تعیین جریان زیست‌محیطی
۲-۱-۱- طبقه‌بندی اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی
۲-۱-۱-۱- جداول جستجو
۲-۱-۱-۲- تحلیل‌های رومیزی
۲-۱-۱-۳- تحلیلهای عملکردی
۲-۱-۱-۴- مدل‌سازی زیستگاه هیدرولیکی
۲-۱-۲- طبقه‌بندی بانک جهانی
۲-۱-۲-۱- دیدگاههای تجویزی
۲-۱-۲-۲- دیدگاههای تعاملی
۲-۱-۳- طبقه‌بندی مؤسسه بین‌المللی مدیریت منابع آب
۲-۱-۳-۱- روشهای هیدرولوژیکی
۲-۱-۳-۲- روشهای هیدرولیکی
۲-۱-۳-۳- روشهای شبيهسازي زيستگاه
۲-۱-۳-۴- روش‌های جامع
۲-۱-۳-۵- روش‌هاي تركيبي و ساير روش‌ها
۲-۲- مزایا و معایب روشهای مختلف ارزیابی جریان زیست‌محیطی
۲-۲-۱- مزایا و معایب روشهای هیدرولوژیکی
۲-۲-۲- مزایا و معایب روشهای هیدرولیکی
۲-۲-۳- مزایا و معایب روشهاي شبیه‌سازی زيستگاه
۲-۲-۴- مزایا و معایب روشهای جامع
۲-۲-۵-مقايسه روشهاي تعيين جريان زیست‌محیطی رودخانهها
۲-۳- انتخاب روش مناسب ارزیابی جریان زیست‌محیطی
فصل سوم : مروري بر روش هاي ارزيابي جريان زيست محيطي
۳-۱-مروری بر پرکاربردترین روشهای ارزیابی جریان زیست‌محیطی
۳-۱-۱ روش TENNANT
۳-۱-۲- تحلیل منحنی تداوم جریان و شاخصهای منفرد جریان کم‌آبی
۳-۱-۳-روش تگزاس (TEXAS METHOD)
۳-۱-۴ روش جریان پایه آبزیان (AQUATIC BASE FLOW METHOD)
۳-۱-۵- روش SMAKHTIN
۳-۱-۶-روش محیط خیس شده
۳-۱-۷- روش افزایش جریان درون رودخانهای (IFIM)
۳-۱-۸-سیستم شبیهسازی زیستگاه فیزیکی (PHABISM)
۳-۱-۸-۱-مدل کردن ارتفاع سطح آب
۳-۱-۸-۲- مدل‌سازی سرعت
۳-۱-۸-۳- مدل‌سازی زیستگاه
۳-۱-۹- روش واکنش پاییندست به تغییرات اعمال‌شده جریان (DRIFT)
۳-۱-۹-۱- ویژگیهای اصلی روش DRIFT
۳-۱-۹-۲- مدولهای DRIFT
۳-۱-۱۰- روش تسمن
۳-۱-۱۱- شاخصهای تداوم جریان (FDC )
۳-۱-۱۱-۱- توانايیها، كاربردها و محدوديتهاي منحني تداوم جريان (FDCS)
۳-۱-۱۱-۲- روش ترسیم منحنی تداوم جریان
۳-۱-۱۲- انتقال منحنی تداوم جریان (FDC SHIFTING )
۳-۱-۱۲-۱- شبیهسازی وضعیتهای هیدرولوژیکی موجود
۳-۱-۱۲-۲- تعریف کلاسهای مدیریت زیست‌محیطی
۳-۱-۱۲-۳- تولید منحنیهای تداوم جریان زیست‌محیطی
۳-۱-۱۲-۴- تولید سری زمانی جریان زیست‌محیطی ماهیانه
۳-۱-۱۳- مدل ذخیره رومیزی (DRM)
۳-۱-۱۳-۱-شاخصهای تغییرپذیری جریان
۳-۱-۱۴- روش محدوده تغییرپذیری
فصل چهارم : چهارچوب هاي ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها
۴-۱- چهارچوب پيشنهادي براي تعيين نیاز آب زیست‌محیطی اكوسيستمها
۴-۱-۱- تعيين مرزهاي سيستم (حوضه آبريز، رودخانهها و تالابهاي مربوط)
۴-۱-۲- تعيين سايتهاي موردمطالعه
۴-۱-۳- انتخاب نقاط كنترل جريان زیست‌محیطی
۴-۱-۴- تعيين ويژگيهاي اكوسيستم
۴-۱-۴-۱- تعيين ارزشهاي هيدرولوژيكي اكوسيستمها
۴-۱-۴-۲- ارزيابي وضعيت گونههاي جانوري در محدوده طرح
۴-۱-۴-۳- تعيين وضعيت گونههاي گياهي در محدوده طرح
۴-۱- ۵- تعیین اهداف مدیریتی
۴-۱-۵-۱- ارتباط رژیم هیدرولوژیکی با اهداف مدیریتی
۴-۱-۶- تحليل شرايط اقليمي و هيدرولوژيكي حوضه آبريز
۴-۱-۶-۱- تحليل شرايط اقليمي حوضه آبريز
۴-۱-۶-۲- تحليل هيدرولوژيكي جريان طبيعي رودخانه
۴-۱-۶-۳- تحليل هيدرولوژيكي وضعيت طبيعي تالاب
۴-۱-۷- تعيين رابطه رژيم هيدرولوژيكي طبيعي و ارزشهاي حفاظتي
۴-۱-۸- تأمین و تخصيص نياز آبي اكوسيستمها
۴-۱-۸-۱- سناريوهاي تخصيص از مخزن
۴-۲-نقش جریانهای زیست‌محیطی در پروژههای سد
۴-۲-۱-اثرات احداث سد در محيط بيولوژيك
۴-۲-۲-اثرات احداث سد بر محيط بيولوژيك در فاز ساختماني
۴-۲-۳- اثرات پروژه بر محيط بيولوژيك در فاز بهرهبرداري
۴-۲-۴-اثرات پروژه سد در وضعيت آلودگي
منابع و مراجع مورداستفاده

 

دوستان بزرگوار مي توانيد با پر كردن فرم زير نسبت به تهيه كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها اقدام نماييد.

هديه ما به شما

ارسال رايگان پستي كتاب

كتاب جريان زيست محيطي رودخانه ها

  • قیمت: 35,000 تومان
  • 0 تومان
  • 0 تومان

هديه ما به شما

ارسال رايگان پستي كتاب

بسته آموزشي محاسبه و  ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها

 اميد به آن دارم كه روزي به دور از بخل و خودخواهي بتوانيم همه دانسته هاي خود را با عموم به اشتراك بگذاريم تا از اين طريق موجب رشد جامعه خود شويم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *